Ethnopsychology

Taxonomy

Code

Scope note(s)

Display note(s)

Equivalent terms

Ethnopsychology

 • UF Psychology, Ethnic
 • UF Cross-cultural psychology
 • UF National psychology
 • UF Ethnic groups--Psychology
 • UF Ethnic psychology
 • UF Folk-psychology
 • UF Psychology, National
 • UF Psychology, Racial
 • UF Indigenous peoples--Psychology
 • UF Psychology, Cross-cultural
 • UF Psychological anthropology
 • UF Race psychology

Associated terms

Ethnopsychology

2 archival descriptions results for Ethnopsychology